Planinsko društvo Tolmin

Poročilo o glasovanju korespondenčnem letnem občnem zboru

Drage članice in člani,
zaradi znanih razmer smo bili letos primorani izpeljati občni zbor nekoliko drugače, korespondenčno, s klasično pošto in e-pošto članom. Z vašo veliko odzivnostjo nam je uspelo zagotoviti sklepčnost in sprejeti vse točke dnevnega reda občnega zbora: potrditi poročila o delu v letu 2020 in program dela za leto 2021 ter izvoliti nove organe društva (upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče). Za predsednico je bila ponovno izvoljena Milena Brešan.

Vsem, ki ste glasovali se prisrčno zahvaljujemo.

 Poročilo o glasovanju na korespondenčnem letnem občnem zboru Planinskega društva Tolmin

Občni zbor je potekal od 15. 3. do 25. 3. 2021 po klasični in e-pošti.

V skladu z 36. členom Pravil PD Tolmin z dne 23. 3. 2013 so imeli glasovalno pravico vsi člani, starejši od 15 let, ki so na zadnji dan preteklega leta imeli plačano članarino. Na dan 31. 12. 2020 je imelo glasovalno pravico 440 članov (od tega 418 odraslih in 22 srednješolcev in študentov). Za sklepčnost je potrebnih 1/3 oziroma 147 glasov.

Rok za oddajo glasovnice je bil četrtek, 25. marec 2021, do 19. ure.

V času od 15. do 25. 3. 2021 je bilo vrnjenih 161 glasovnic in sicer:
   40 po e-pošti 
   121 s klasično pošto

Veljavnih glasovnic je bilo 154, neveljavnih je bilo 7 glasovnic (5 glasovnic je bilo oddanih brez imena in priimka člana, 2 glasovnici pa sta bili neveljavni, ker glasovalca nista bila člana PD v letu 2020).

Občni zbor na podlagi 36. člena Pravil veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj tretjina članov, starejših od 15 let, ki so na zadnji dan preteklega leta imeli plačano članarino. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica vseh članov.

Po pregledu veljavnih glasovnic je bilo ugotovljeno, da so bili vsi predlagani sklepi soglasno sprejeti, in sicer:

Sklep 1:
Občni zbor potrjuje poročila o delu v letu 2020.
Za je glasovalo 154 članov društva, proti ni bil nobeden.

Sklep 2:
Občni zbor potrjuje program dela za leto 2021.
Za je glasovalo 154 članov društva, proti ni bil nobeden.

Sklep 3:
Občni zbor izvoli predsednika Planinskega društva Tolmin, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča.
Za je glasovalo 154 članov društva, proti ni bil nobeden.

Sklep 4:
Občni zbor se seznani s podelitvijo priznanj.
Za je glasovalo 154 članov društva, proti ni bil nobeden.


Glasovnice so arhivirane na sedežu društva.

Predsednica
Milena Brešan

Tolmin,  29. 3. 2021                                                                                 

 

 

Natisni E-naslov