Planinsko društvo Tolmin

Planinsko društvo Tolmin

Poslanstvo društva 

Planinsko društvo Tolmin je bilo ustanovljeno leta 1896 kot Soška podružnica Slovenskega planinskega društva s sedežem v Tolminu.  Že ustanovitelji so si za cilj določili »zaznamovanje najzanimivejših potov, opozarjanje turistiških krogov za naravne krasote Soške doline s primernimi spisi in članki po listih in zlasti v društvenem Vestniku, predpriprave za gradnjo koče na Krnu, …«. Te tradicionalne aktivnosti, ki so bile vseskozi rdeča nit društvenega prizadevanja, danes razširjamo z novimi, času primernimi.

Danes društvo dosega svoj namen tako, da:

- goji planinsko prostovoljno dejavnost
- posreduje naravne lepote, zanimivosti planin in gora  ter življenja v gorah tako svojim članom kot ostalim planincem
- organizira izlete, pohode, vzpone, srečanja in druge oblike dejavnosti
- na planinskih šolah in taborih za mlade planince in odrasle člane vzgaja in seznanja članstvo z oblikami planinske in gorniške dejavnosti
- skrbi za vzgojo in izobraževanje planinskih kadrov (planinskih vodnikov in mentorjev planinske vzgoje, alpinističnih inštruktorjev, markacistov, varstvenikov narave, oskrbnikov in drugih strokovnih kadrov), tako da jih pošilja v tečaje, tabore in druge oblike izobraževanja, ki jih prireja društvo, Planinska zveza Slovenije in drugi
- upravlja in vzdržuje kočo na planini Razorj
- skrbi za varnost planincev v gorah z vzdrževanjem in nadelavo planinskih poti
- stalno izdaja društveno glasilo Krpelj, občasno pa tudi druge publikacije

Zaradi izredno pestre dejavnosti delo v društvu poteka v sekcijah oz. odsekih:

- izlete pripravljajo in organizirajo vodniki PZS organizirani v vodniškem odseku. 
- za nadelavo in vzdrževanje planinskih poti skrbi markacijski odsek. 
- mladi planinci, organizirani v planinske skupine na osnovnih šolah v Tolminu in na Mostu na Soči, na njihovih podružnicah in v vrtcih, so vključeni v mladinski odsek. 
- Soški alpinistični odsek, ki združuje alpiniste tolminske in kobariške občine, uspešno skrbi za vzgojo mladih alpinistov z organiziranjem alpinističnih šol, tolminski alpinisti so ponesli naš glas na vse konca sveta,
- njihovo nasprotje so jamarji, združeni v jamarski sekciji, ki raziskuje podzemni svet, v zadnjem obdobju je njihova prioriteta kraški svet Kanina in Migovca,
- iz alpinistov se je razvil tudi športno plezalni odsek,
- odsek za varstvo gorske narave skrbi za varovanje narave in okolja,
- Gospodarski odsek skrbi za kočo na planini Razor, ki nudi planincem prijazno pribežališče,
- člani Gorske reševalne zveze Slovenije postaja Tolmin pa so usposobljeni za hitro in strokovno pomoč ponesrečenim planincem in drugim obiskovalcem gorskega sveta. V zadnjem času pa vse pogosteje nudijo pomoč tudi ponesrečencem pri adrenalinskih športih,
- pred štirimi leti ustanovljena fotografska skupina pa zagotavalja, da društveni dogodke ne tonejo v pozabo.

Društvo skrbi za stike z mediji, preko katerih obvešča člane in širšo družbeno skupnost o svoji dejavnosti. Sem sodi tudi predstavljanje društvene dejavnosti v medmrežju. Planinsko postojanko oskrbuje z razglednicami in drugim propagandnim gradivom gorniške vsebine.

V zimski sezoni organizira predavanja s planinskega, alpinističnega in popotniškega področja.Planinsko društvo namenja precej pozornosti tudi izobraževanju. Različni profili društvenih delavcev se udeležujejo raznovrstnih izobraževanj znotraj Planinske zveze Slovenije za pridobitev nazivov: planinski vodnik A, B, C, D kategorije (glede na stopnjo težavnosti), mentor planinske vzgoje, markacist itd. V sklop rednega izobraževanja je društvo z letom 2006 vključilo tudi nov gorniški center v Tolminu. 
Brez učinkovitega organizacijskega dela ne gre. PD Tolmin šteje 21 odbornikov, ki se sestajajo na rednih sejah in obravnavajo problematiko delovanja društva. Društvo je povezano v Meddruštveni odbor planinskih društev Posočja in ima redne stike z večino planinskih društev na Primorskem in slovenskimi planinskimi društvi onstran državne meje.

 Image

Natisni E-naslov