Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 12 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 1,2MB)

K   R   P   E   L   J          
Glasilo Planinskega društva Tolmin
 
Jubilejna številka 12 – 2006                              
OB 110 – LETNICI                                       
ORGANIZIRANEGA
PLANINSTVA V POSOČJU
 
T O L M I N ,   n o v e m b e r   2 0 0 6 
I z d a l o   in   založilo  P l a n i n s k o   društvo  T o l m i n 
T r g   maršala  T i t a   1 6 a ,   5 2 2 0   T o l m i n ,   t e l e f o n :    05   3 8 8 3 2 1 1 
N a k l a d a   6 0 0   i z v o d o v 
T i s k :   A R T P R O   d . o . o . 
Uredniški  o d b o r :      Žarko  Rovšček  -   g l a v n i   u r e d n i k 
        M i l e n a   Brešan
        C v e t k a   J u g 
Jezikovni pregled :             Cvetka Jug
 
G l a s i l o   je   brezplačno  in   n a m e n j e n o   i n f o r m i r a n j u   članov  PD   T o l m i n

 K   A   Z   A   L   O   
 
  3   Vinko Božič:  BRATJE LE VEN, NA VRH PLANIN! 
  4   Žarko Rovšček:  KRONIKA PD TOLMIN 1995 – 2005
             Uvod
             Splošno
  8       Gospodarski odsek – Investicije – Planinske poti
15       Vodniški odsek – Planinski izleti
16       Delo z mladino
18       Alpinizem – Soški alpinistični odsek (SAO)
21       Športno plezanje
23       Jamarska sekcija PD Tolmin
28       GRS Postaja Tolmin
33    Krpelj – naš časopis
34    Občni zbori - Upravni odbor in njegove seje
35    Člani Upravnega odbora v obdobju 1995 - 2005 
36   Anton Bolko: POHODI PLANINCEV UPOKOJENCEV V LETU 2005

Natisni E-naslov