Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 10 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 4MB)

K   R   P   E   L   J               Glasilo Planinskega društva Tolmin
 
Številka 10 – 2005                                                     

T O L M I N ,   j a n u a r   2 0 0 5 
Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin, telefon:       0 5   3 8 8 3 2 1 1 

N a k l a d a   6 0 0   i z v o d o v 
T i s k :   A R T P R O   d . o . o . 

Uredniški odbor :    Žarko Rovšček -   g l a v n i   u r e d n i k 
              Milena Brešan
              C v e t k a   J u g 

Jezikovni pregled :            Cvetka Jug
 
 
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju članov PD T o l m i n 

 

KAZALO
 
 
  3  »Peči  pa ostajajo take, kot so bile«                  -žr-     
 
  4  Žarko Rovšček:  DA NE BI PREZRLI Ob 80-letnici ilegalnega Planinskega kluba Krpelj   

12  Cvetka Jug:   ŠTEFAN KEBER - DUŠA IN SRCE ANHOVSKE SKUPINE  PLANINCEV
 
19  Zabeležke prof. Hinka Uršiča, predsednika gradbenega odseka PD Tolmin (leto 1958)
 
27               Viktor Kavčič:   PEČÍ PA OSTAJAJO TAKE, KOT SO BILE
 
32               Žarko Rovšček:    KRPLJEVEC FRANC ŠTRUKELJ  (3.10.1897 – 27. 11.1974)
 
42               Marta Filli:  SPASOJE PAPIĆ Slikar iz Vojvodine, velik ljubitelj Trente in Soče
  
46                AKTUALNA DRUŠTVENA KRONIKA V SLIKAH
                 -  Lani obnovljena jeklenica na krajši poti iz Tolminskih Ravni na planino Razor
                -  Tečaj varne hoje v organizaciji našega društva je naletel na velik odziv 
                -  Naš odbornik profesor Anton Bolko - osemdesetletnik  
 

Natisni E-naslov