Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 9 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 1MB)

K   R   P   E   L   J                             Glasilo Planinskega društva Tolmin 
 
Številka 9 – 2004                                                               T O L M I N ,   a v g u s t   2 0 0 4 
Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 522 0   T o l m i n ,   t e l e f o n :             0 5   3 8 8 3 2 1 1 
N a k l a d a   6 0 0   i z v o d o v 
T i s k :   A R T P R O   d . o . o . 
Uredniški odbor :    Žarko Rovšček -   g l a v n i   u r e d n i k 
              Milena Brešan
              C v e t k a   J u g 
Jezikovni pregled :            Cvetka Jug
 
Glasilo je brezplačno in namenjeno informiranju članov PD Tolmin

KAZALO
 
3    Jesenski list   -žr-     
 
4    REDNI LETNI OBČNI ZBOR      

4    Poročilo predsednice    

5    Gospodarski odsek

7    Mladinski odsek

8    Vodniški odsek

8    Jamarska sekcija    

9    Soški alpinistični odsek (SAO)

9    Športno plezalni odsek

10    Postaja GRS Tolmin

11    Finančno poslovanje društva

11    Nadzorni odbor
 
12    Matija Klanjšček: VIDIŠ MATIC, ŽIVLJENJE IMA RES ČUDNA  POTA Dnevniški  zapisi  »večnega študenta«  o  doživetjih   na  odpravi  Daulagiri  2004

25    »NA PODOLJU GORE SVIT«             -žr-
 
28    Prvenstvene plezalne smeri Franca Ceklina
 
30    Franc Ceklin:        NEUKLONLJIVI
 
35    Žarko Rovšček:    DROBCI IZ MOJIH POGOVOROV S FRANCEM  CEKLINOM
 
42    Cvetka Jug:   PLANINSKA ŠOLA, ČRNA VDOVA IN ŠE KAJ
 
47    POHODNIŠKE POTI – BAŠKA GRAPA IN ŠENTVIŠKA PLANOTA  Nov vodnik Stojana Kende               -žr-

 

Natisni E-naslov