Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 8 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 1MB)

K   R   P   E   L   J 
 
Glasilo Planinskega društva
T o l m i n 
 
Številka 8 –  2 0 0 3 
 
Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin,
t e l e f o n :   0 5   3 8 8 3 2 1 1 
 
N a k l a d a   6 0 0   i z v o d o v 
T i s k :   A R T P R O   d . o . o . 
 
 
Uredniški odbor :  Žarko Rovšček -   g l a v n i  u r e d n i k 
                Milena Brešan
                C v e t k a   J u g 
 
 
Jezikovni pregled :       Cvetka Jug
 
Glasilo je brezplačno in namenjeno
informiranju članov PD Tolmin
  
T O L M I N ,   d e c e m b e r   2 0 0 3 
 


KAZALO
 
3    Korenine  (-žr-)  
  
4    Žarko Rovšček: KORENINE PLANINSKEGA MUZEJA 
    
11    Darko Podgornik: ODPRAVA TIEN – SHAN 2003
    
18    Terezina Skočir:  O NAŠIH IZLETIH 
    
21    Terezina Skočir:  SOČI
    
22    Žarko Rovšček: KAKO SE JE KUGY VRNIL V TRENTO
    
34    Viktor Kavčič:  OB SOČI OD IZVIRA DO IZLIVA
    
43     Dr. JOŽE ANDLOVIC – OSE

Natisni E-naslov