Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 7 - Glasilo Planinskega društva Tolmin

Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 0,8MB)

 

K R P E L J 
 
Glasilo Planinskega društva
T o l m i n 
 
Številka 7- 2 0 0 3 
 
Izdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg maršala Tita 16a, 5220 Tolmin,
t e l e f o n :   0 5   3 8 8 3 2 1 1 
 
N a k l a d a   6 0 0   i z v o d o v 
T i s k :   A R T P R O   d . o . o . 
 
Uredniški odbor :  Žarko Rovšček -   g l a v n i  u r e d n i k 
                         Milena Brešan
                         Cvetka  Jug 
 
 
J e z i k o v n i   p r e g l e d :   C v e t k a   J u g 
 
 
Glasilo je brezplačno in je namenjeno
informiranju članov PD Tolmin.
 
 
 
 
T O L M I N ,   j u l i j   2 0 0 3 
 
 
KAZALO
 
3    Pred pol stoletja  (-žr-)  
4    Anton Bolko:            ZBOR BIL JE ŽIV
5    IZ POROČIL NA LETNEM OBČNEM ZBORU (-žr-)
5    Predsednica planinskega društva
6    Gospodarski odsek, Mladinski odsek
7    Vodniški odsek 
8    Jamarska sekcija, Soški alpinistični odsek
9    Športno plezalni odsek, Postaja Gorske reševalne službe Tolmin
10    Finance, Nadzor     
11    DOBITNIKI PRIZNANJ NA OBČNEM ZBORU     
12    Rok Kuk:                   LEPOTA GORA     
       Žarko Rovšček:        PRED PETDESETIMI LETI
                                   Slovenska pot na vrh Mangarta
14    Odločitve v ognju političnih dogodkov
15    Razmere v vodstvu društva
16    Obnova poškodovane ceste – ključ dostopa na Mangart
18    Kako povečati obisk?
19    Priprave na gradnjo poti na vrh
21    Zasilni objekt za delavce
22    »Tukaj bo pot!«
24    Od zamisli do izvedbe
27    Planinska postojanka na sedlu     
30    Vinko Božič:              NA DOMAČEM VRHU     
35    Anton  Bolko:               OB  PETI  OBLETNICI POHODNIŠTVA
                                          Naš planinski vodnik Rudi Rauch     
44    Monika  Humar:          KO  SIVI  OBLAKI  PREKRIVAJO NEBO
45    Nuša Feltrin:             TAM, KJER MURKE CVETO
43    Katarina  Gruden:            LJUBEZEN,              
       Sanja Kuštrin:  KAR TAKO
44   Aleksandra Božič:          LE ŠE SPOMIN (Evgenija Golja 1959- 2002)
      Špela Svetičič:          PLANINSKA ŠOLA
46    Kristina Velišček:      PO RITI V DOLINO
47    Katarina Kavčič, Melita Leban:      ZAKAJ V GORE

Natisni E-naslov