Planinsko društvo Tolmin

Krpelj 15

 Glasilo lahko pretočite s spletne strani. (PDF format 3,1MB)

 

K R P E L J

Glasilo Planinskega društva Tolmin

15 – 2009


Tolmin , december 2 0 0 9
I zdalo in založilo Planinsko društvo Tolmin
Trg marša l a T i ta 1 6a, 5220 Tolmin , t e l e f o n : 0 5 38832 1 1
Naklada 900 izvodov
Tisk: ARTPRO d. o. o.
Uredniški odbo r : Ž ar k o Rovš ček - g lavni urednik
M i l e na B rešan
Cvetka J u g
Jezikovni pregled : Cvetka Jug
Glasi l o je b rezplač n o in namenjeno informi ranju članov PD Tolmin
. . .
 

K A Z A L O

 
Edo Kozorog, Peter Mežnar in Miranda Ortar: 30 LET SOŠKEGA ALPINISTIČNEGA ODSEKA (SAO)
58 let prvega alpinističnega odseka v Posočju
 
4 Uvod, 2. Pregled delovanja alpinizma v Posočju pred letom 1945
5 Povojni alpinistični odseki v Posočju in obdobje klasičnega alpinizma
8 Ustanovitev in delovanje Soškega alpinističnega odseka v letih 1979-1989
12 Soški alpinistični odsek v letih 1990-1999
18 Soški alpinistični odsek v letih 2000-2009
23 Delovanje športno-plezalnega odseka Tolmin v letih 1993-2003
27 Alpinistične odprave v tuja gorstva
28 PREGLED ODPRAV V TUJA GORSTVA Z UDELEŽBO ČLANOV SAO
33 Pomembnejši viri

34 Anton Bolko: POLLETNA KRONIKA POHODOV V LETU 2008
50 Božo Rustja: VISOKE TATRE
54 Sandra Kozorog - Košuta: KO ČEH NA RAJŽO GRE …♫
    (DA B' UKA ŽEJA GA IZ SVOJ'GA SVETA…)
56 Melita Drol: PLANINSKI TABOR MLADIH PLANINCEV IZ TOLMINA
57 Igor Mlakar: KDO SO MARKACISTI
58 Jana Čarga: BREZZVEZDNA NOČ 58
     Poročilo jamarskega raziskovalnega tabora od 25. julija do 23. avgusta 2009 na
     Tolminskem Migovcu
60 Cvetka Jug: DODATNI ZBIRALNIK REŠIL SKRBI Z VODO 60
61 Janko Mlakar: MOJA HOJA ...
62 Naši slavljenc

Natisni E-naslov